OFERTA
Mateusz Bogucki Logotyp
wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest indywidualnie, gdyż kwestia ta uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego nakładu pracy. Kancelaria przewiduje możliwość wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego.

OFERTA

 1. udzielanie porad prawnych
 2. przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów
 3. badanie zgodności treści umów z przepisami obowiązującego prawa
 4. pomoc w negocjowaniu kontraktów w kraju i za granicą
 5. reprezentacja procesowa przed wszystkimi sądami
 6. zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym
 7. dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej, czyny niedozwolone oraz odszkodowań na podstawie umów ubezpieczeń
 8. prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 1. kompleksowa pomoc w tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw
 2. sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym rejestrowanie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce
 3. opracowywanie umów i statutów spółek prawa handlowego
 4. przygotowywanie projektów umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami
 5. reprezentowanie wspólników/ akcjonariuszy na zgromadzeniach
 6. pełna obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek
 8. przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich
 1. obrona w postępowaniu karnym
 2. reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 3. wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
 4. wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia
 5. reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym – wnioski : o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SED), o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 1. reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa, separację lub rozwód
 2. zastępstwo procesowe w sprawach o podział majątku
 3. prowadzenie spraw alimentacyjnych
 4. reprezentacja w sprawach o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 5. sprawy o wydanie dziecka w związku z uprowadzeniem zagranicznym w trybie Konwencji haskiej
 6. reprezentacja w sprawach o przysposobienie
 7. reprezentacja w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 8. reprezentacja w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka lub współmałżonka
 1. pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów
 2. reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 3. ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
 4. roszczenia o zachowek oraz roszczenia zapisobiorców
 5. sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 1. doradztwo prawne dla zarządców nieruchomości
 2. obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
 1. ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych
 2. czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in prowadzenie postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie
 3. doradztwo prawne przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych, podziale nieruchomości
 4. udział w negocjacjach w zakresie obrotu nieruchomościami
 5. reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym
 6. doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym.
 1. organizowanie zespołów problemowych w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwach
 2. pomoc w reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w celu poprawienia ich kondycji finansowej
 3. kompleksowe lub problemowe audyty prawne i finansow
Przewiń na górę