Oferta - obszary praktyki

Prawo cywilne i gospodarcze

 1. udzielanie porad prawnych
 2. przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów
 3. badanie zgodności treści umów z przepisami obowiązującego prawa
 4. pomoc w negocjowaniu kontraktów w kraju i za granicą
 5. reprezentacja procesowa przed wszystkimi sądami
 6. zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym
 7. dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej, czyny niedozwolone oraz odszkodowań na podstawie umów ubezpieczeń
 8. prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prawo handlowe i spółek handlowych

 1. kompleksowa pomoc w tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw
 2. sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym rejestrowanie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce
 3. opracowywanie umów i statutów spółek prawa handlowego
 4. przygotowywanie projektów umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami
 5. reprezentowanie wspólników/ akcjonariuszy na zgromadzeniach
 6. pełna obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek
 8. przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich

Prawo karne

 1. obrona w postępowaniu karnym
 2. reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 3. wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
 4. wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia
 5. reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym - wnioski : o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SED), o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo rodzinne

 1. reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa, separację lub rozwód
 2. zastępstwo procesowe w sprawach o podział majątku
 3. prowadzenie spraw alimentacyjnych
 4. reprezentacja w sprawach o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 5. sprawy o wydanie dziecka w związku z uprowadzeniem zagranicznym w trybie Konwencji haskiej
 6. reprezentacja w sprawach o przysposobienie
 7. reprezentacja w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 8. reprezentacja w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka lub współmałżonka

Prawo spadkowe

 1. pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów
 2. reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 3. ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
 4. roszczenia o zachowek oraz roszczenia zapisobiorców
 5. sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Własności lokali

 1. doradztwo prawne dla zarządców nieruchomości
 2. obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Obrót nieruchomościami

 1. ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych
 2. czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in prowadzenie postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie
 3. doradztwo prawne przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych, podziale nieruchomości
 4. udział w negocjacjach w zakresie obrotu nieruchomościami
 5. reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym
 6. doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym.

Pomoc prawna w pozostałym zakresie

 1. organizowanie zespołów problemowych w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwach
 2. pomoc w reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w celu poprawienia ich kondycji finansowej
 3. kompleksowe lub problemowe audyty prawne i finansowe