Ochrona danych osobowych

I. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Bogucki prowadzący działalność gospodarczą Kancelaria Adwokacka Mateusz Bogucki adres ul. Piekarska 6/1, 41-902 Bytom NIP 6412490784, numer telefonu 503-343-396, adres e-mail sekretariat@adwokatbogucki.pl.
II. Cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych.
III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
• w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
• w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.
V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
VI. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.
W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
• otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
• sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
• usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
• przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
• W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: sekretariat@adwokatbogucki.pl, telefonicznie pod numerem 503 343 396 lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.
VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.
W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
IX. Profilowanie:
Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
• Wszelkie wiadomość e-mail kierowane na adres email: sekretariat@adwokatbogucki.pl niewiadomego pochodzenia są niezwłocznie usuwane bez ich otwierania oraz oznaczane jako wiadomości niepożądane.
• Adwokat używa oryginalnego oprogramowania.
• Adwokat udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w przypadku udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego lub udzielenia upoważnienia do zastępowania adwokata aplikantowi adwokackiemu lub aplikantowi radcowskiemu, którzy potwierdzają zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
• Przeglądu treści niniejszego dokumentu, który zostaje sporządzony w jednym egzemplarzu oraz wywieszony w siedzibie Kancelarii dokonuje się raz na kwartał celem weryfikacji aktualności jego postanowień.
Dodatkowo stwierdza się, że adwokat :
1. zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze,
2. zobowiązany jest do przestrzegania Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,
3. zobowiązany jest do postępowania zgodnego z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 16 listopada 2017r. w przedmiocie procedury postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego lub prywatnego, którym mogą znajdować się dokumenty i pisma zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką bądź obrończą wraz z instrukcją postępowania,
4. zobowiązany jest do postępowania zgodnego z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 16 listopada 2017r. w przedmiocie powinności adwokata w przypadku czynności procesowych polegających na przesłuchaniu adwokata w jakimkolwiek postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy , z którą to czynnością wiązać się może ryzyko ujawnienia tajemnicy zawodowej lub obrończej wraz z instrukcją postępowania co również służy wywiązaniu się przez adwokata z obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.